Moldeglimt Moldefolk E-post

Molde Eiendomme før 1767

Forsøk på rekonstruksjon av Jens Collins forsvunne liste

Eiendom nr. 1
   
Eiendom nr. 2
Romsdal Pantebog I p. 6 : 1707 30/11

Mads Clausen Holst
Jan Joensen
Jens Erichsen Gran
Jens Odensøn
Poul Madsen Holst

Molde Eiendomme 2

Romsdal Pantebog I p. 6 : 1707 30/11 har Mads Clausen Holst skjødet til sine Suogre Jan Joensen og Jens Erichsen Gran en Grund med paastaaende Huse - og har hans Svoger Mestr. Jens Odensøn og hans kjære Søn velfornemme Poul Madsen Holst underskrevet til Vitterlighed. Se Molde Eiendomme 2.

Kilde: Collin

Eiendom nr.  3  
   
Eiendom nr. 4  
24/6 1704

Niels Pedersen Assens
Jens Jensøn
Ingeborg Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Under Dato Molde Ladeplatz 24/6 1704 har Niels Pedersen Assens, som hadde tilforhandlet sig sal. Jens Jensøns fordum iboende Huser og Grund, solgt og skjødet dette til hans Datter Ingeborg Jensdatter - Molde Eiendomme 4.

Kilde: Collin

Molde 24/6 1707

Nils Pedersen Assens
Ingeborg Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Under dato Molde 24/6 1707 har Nils Pedersen Assens solgt et Hus med Grund til Ingeborg Jensdttr. : se Molde Eiendomme 4

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742

Jacob Friis
Jens Jensen
Johanne Jensdatter
Ingeborrig Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742 skjøder Jacob Friis til Sr. Iver Iversen den paa Molde staaende Gaard og Grund kaldet Jens Jensens Gaard, hvilken Gaard var Friis ved testamente udgiven af sal. Johanne og Ingeborrig Jensdøttre dateret 25/5 1741 er bleven ham tilhørende. Se Molde Eiendomme 4

Kilde: Collin

Eiendom nr. 5  
   
Eiendom nr. 6  
   
Eiendom nr. 7  
Romsdals Tingbog 3 p. 101: 1704 3/7

Niels Pederson Assens
Jørgen Lamberts.
Ellen Sørensdtr.
Hendrich Poulsen
Michel Jørgenson Smed

Molde Eiendom 7

Romsdals Tingbog 3 p. 101: 1704 3/7 Ting for Fanne Otting hvoe publiseret et Skjøde udstedt af Niels Pederson Assens, Jørgen Lamberts., Ellen Sørensdtr, oc Hendrich Pofuelson - udgiven til Michel Jørgenson Smed paa en Grund under Rechnes - dat. Molde 28/5 1704. Molde Eiendom 7.

(KIlde: Collins notater)

 

Romsdals Tingbog 4 p. 64 : 1707 1/7

Niels Christensøn
Hans Nielsen Cimber

Molde Eiendomme 7b

Romsdals Tingbog 4 p. 64 : 1707 1/7 Ting paa Molde hvor publiseret et Skjøde paa et Stykke Grund og Huser uden for Elven, Udgifen af Sr. Nils Christensen udj Tronhjem til Msr. Hans Nielsen Cimber dateret 30/3 1707 : Se Molde Eiendomme 7b.

Kilde:Collin

9/1 1786

Johan Christensen Løche
Johan Hansen Schanche

Molde Eiendomme 7

Johan Christensen Løche selger Molde 9/1 1786 til Sergeant Johan Hansen Schanche sine forhen iboende Huse, Grund og Hauge. Molde Eiendomme 7

Kilde: Collin

Eiendom nr. 8  
Johan Henderson

Johan Henderson
Johan Hendriksen Kipper

Molde Eiend. 8, 25 oc 125

Johan Henderson, efter hvem Skifte sluttet 1693 5/12 - eiede Vaaningsgaard med Grund paa Molde. Se Molde Eiendomme .N. 8. maaske Skrivefeil for Johan Hendriksen Kipper. se Molde Eiend. 125 oc 25.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 143 : Molde 1/9 1717

Hans Nobel
Johan Peter Testmand
Gjert Davidsen
Jan Kipper

Molde Eiendom 8

Romsdals Pantebog 1 p. 143 : Molde 1/9 1717 sælger Hans Nobel, Kongl. Cammer og Bergraad, Amtmand over Romsdalen, Nordmøre og Sundmøre samt Deputered udj den Kongl. Slaatslov udj Norge - til Cammerassesor Johan Peter Testmand - Gjert Davidsens Grund, Jan Kippers Gaard - se Molde Eiendom 8.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 9  
Romsdal Tingprt. 3 p. 55 : 1702 1/7

Fredrik Messell
Knud Bendixsen
Lars Guttormsen Smed
Gjert Davidsen

Molde Eiendomme 9.

 

Romsdal Tingprt. 3 p. 55 : 1702 1/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Fredrik Messell oc Knud Bendixsens Bøxelseddel given Lars Guttormsen Smed, paa en Plads af Gjert Davidsens Hage, dat. Molde 12/12 1701. Molde Eiendomme 9.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 10  
3/2 1709

Casten Kittelhones


Molde Eiendomme 10

Casten Kittelhones har Molde 3/2 1709 underskrevet til Vitterlighed - et Grundbrev - se Molde Eiendomme 10.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 11  
Under Dato Molde 15/1 1710

Simon Castensen
Carsten Simonsen

Molde eiendomme 11

Under Dato Molde 15/1 1710 har Simon Carstensen til sin kjære Søn Carsten Simonsen solgt og skjødet sine Huse oc Grund paa Molde . Se Molde eiendomme 11.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 12  
   
Eiendom nr. 13  
   
Eiendom nr. 14  
   
Eiendom nr. 15  
1712

Anders Iversen

Molde Eiendomme 15

Lagisgaarden som Anders Iversen beboede - se Molde Eiendomme N. 15 1712.15/8

Kilde: Collin

Eiendom nr. 16  
   
Eiendom nr. 17  
1714 10/9

Karen Nilsdtr.
Olle Borgesen
Ellen sal. Erich Knudsens
N. Aagesen

Molde Eiendomme 17

1714 10/9 skjøder Karen Nilsdtr. sal. Olle Borgesen etterleverske til Ellen sal. Erich Knudsens sine Huse og Grund paa Molde og er Skjødet underskrevet tilligemed min fader N. Aagesen (se Molde Eiendomme 17)

Kilde: Collin

1720 16/12

Erich Erichsen
Lars Larsen Blix

Molde Eiendomme 17

1720 16/12 sælger Erich Erichsen til velagte Mand Lars Larsen Blix - Huse og Grund paa Mollde - Molde Eiendomme 17.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 18  
Molde 20/12 1715

Willem Robbertsen Thue
Peder Hoff
Hans Hansen

Molde Eiebdomme 18

Molde 20/12 1715 har Willem Robbertsen Thue solgt til Peder Hoff Have med Grund forhen sal. Hans Hansens Gaard - se Molde Eiebdomme 18.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 19  
   
Eiendom nr. 20  
22/2 1716

Anders Iversøn
Jacob Johansen Schultz

Molde Eiendomme 20

Molde 22/2 1716 pantsætter Anders Iversøn boende paa Molde med sin Hustrus Samtycke til Monsr. Jacob Johansen Schultz for laante 60 Rdlr. vores iboende Huser, Gaard og Grund - se Molde Eiendomme 20.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 21  
Molde 1/5 1716

Johan Robbertsen Thue
Olluf Messell
Lisbeth Davidsdttr.

Molde Eiendom 21

Molde 1/5 1716 sælger Johan Robbertsen Thue til Msr. Olluf Messell en Part af Lisbeth Davidsdttrs Hage - Molde Eiendomme 21

Kilde: Collin

 Lisbeth Davidsdatter

Molde Eiendomme 21

Om Lisbeth Davidsdatters Grund eller Hage - se Molde Eiendomme 21.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 22  
   
Eiendom nr. 23  
   
Eiendom nr. 24  
25/7 1717

M. Rafn
Hans Bruun

Molde Eiendomme 24

Actum Røevigen 25/7 1717 sælger M. Rafn til Kongl. Majst. Contolleur og Toldbetjent ved Molde toldsted Monsr. Hans Bruun.sine Huus  og Grund paa Molde . Se Molde Eiendomme 24.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 25  
Johan Henderson

Johan Henderson
Johan Hendriksen Kipper

Molde Eiend. 8, 25 oc 125

Johan Henderson, efter hvem Skifte sluttet 1693 5/12 - eiede Vaaningsgaard med Grund paa Molde. Se Molde Eiendomme .N. 8. maaske Skrivefeil for Johan Hendriksen Kipper. se Molde Eiend. 125 oc 25.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 26  
Romsdal Pantebog 1 p. 143 : Molde 12/10 1717

Johan Jonson
J. Gran
Laurs Nielsen

Molde Eiendomme 26

Romsdal Pantebog 1 p. 143 : Molde 12/10 1717 har Johan Jonson og J. Gran solgt en Grund med paastaaende Huse til Unge Karl Laurs Nielsen - se Molde Eiendomme 26.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 27  
   
Eiendom nr. 28  
   
Eiendom nr. 29  
Trondhjem 19/4 1719

Hans Henriksen Lind
Jacob Johansen Schultz
Mette Laugesdttr.
Peter Høyer
Mathias Lorentzen
Lorentz Hansen Holst

Molde Eiendomme 29

Datum Trondhjem 19/4 1719 selger Hans Henriksen Lind til Msr. Jacob Johansen Schultz sin Part i Laugespladsen som paa Skiftet efter sal. Mette Laugesdttr. blev vurderet for 120 Rdlr.  - en Part var udlagt for Gjeld til Cammerassessor Peter Høyer, som 2/10 1720 sælger den til Jacob Johansen Schultz og en 3. Part udlagt udj Arv til Mons. Mathias Lorentzen, som sælger den til Raadmann Lorentz Hansen Holst, der sælger til samme Schultz. - se Molde Eiendomme 29

Kilde: Collin

Eiendom nr. 30  
Romsdals Pantebog 1 p. 161 : Datum Molde 8/1 1720 

Elisabeth (Lisbeth) Davidsdatter Mel 
Lars  Jonsen
Ole Olsen Molde
David Mel

Molde Eiendomme 30

Romsdals Pantebog 1 p. 161 : Datum Molde 8/1 1720 Elisabeth (Lisbeth) Davidsdatter Mel skjøder med sine Barns Samtykke  til Lars Jonsensine Feldbereder sine iboende Huse og Grund staaende paa Molde og det alt efter samme Skjøde som sal. Ole Olsen Molde hafuer solt til min Sl. Fader David Mel af Dato Molde 14/3 1664. Molde Eiendomme 30.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 31  
   
Eiendom nr. 32  
   
Eiendom nr. 33  
Molde 27/3 1721

Casten Simonsen
Oberste Storm
Maren Jørgensdatter
Thomas Willum Schotte
Maren Eliasdatter
Simon Carstensen

Molde Eiendomme 33

Molde 27/3 1721 selger Carsten Simonsen til Oberste Storm et Stykke Plads eller Jord paa Reknes - som til hans Stifmoder Maren Jørgensdatter ved Skifte efter Thomas Willums. Schottes afd Hustru Maren Elliasdttr er udlagt (1686) og dermed efter min sal. Fader afg. Simen Carstensen mig arveligen tilfalden. - Skjødet er underskrevet til Vitterlighed af Stifmoderen Maren Jørgensdttr, sal. Simen Carstensens. - Molde Eiendomme N. 33.          

Kilde: Collin

Eiendom nr. 34  
1721 16/4

J. Gran
Mads Selling
Oberst Storm

Molde Eiendom 34

1721 16/4 sælger J. Gran med Hustrues og Stifsøn (Ms Selling) til Oberst Storm et sty. Haugegrund - Molde Eiendom 34

Kilde: Collin

Eiendom nr. 35  
   
Eiendom nr. 36  
   
Eiendom nr. 37  
Molde 25/4 1723

Lieutnt. M. Pristed
Claus Lund
Willum Robertsen Thue 

Molde eiendom N. 37.

Molde 25/4 1723 selger Lieutnt. M. Pristed til Msr. Claus Lund sin nu iboende Gaard paa Molde - hvilken han havde faaet arveligen efter sin Svigerfar Willum Robertsen Thue - for 305 Rd. Molde eiendom N. 37.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 38  
   
Eiendom nr. 39  
Romsdals Panteb. 2 p. 11 1732

Mete Cimber
Kirsten Steensdatter Svanum
Nils Hansen Cimber 
Aage Pedersen
Niels Nielsen Cimber
Jørgen Læmel

 

Molde Eiendomme N. 39.

Romsdals Panteb. 2 p. 11 (1732): Jeg underskrevne kjendes og hermed rettferdiggjør at som j på Skifte efter min sal. kjæreste Hustru Mete Cimber er udlagt udj min Vermoder Mad. Kirsten sal. Nils Hansen Cimber og Børns tilhørende Gaard og Grund paa Molde Ladested med den underliggende Søbrygge og lign. var tilfalden samt 2de Brødre parter | som hende var transporteret ag hendes Broder Kongl. Mayst. foged Sr Niels Cimber beløp seg til Summe 27 Rd. 23 | hvilket udj Skifteforretningen til indtegt blev ført saasom min Vermoder ei har holdt Skifte efter hendes sal. Mand af hvilken Summe .... ieg er meg bleven udlagt til endel Creditorers Afbetaling og min egen regning at fornøie iblandt det mere nemst 6 Rd 2 o 3 sk. - saa og for den halve Del af det overstigende Boe 10 Rd 1o 10 | tilsammen 16 Rd 3o 13 | som j endnu udj overmelte Vermoders og felles Arvinger tilhørende Gaard og Grund, samt Søebrygge og tilhørende Grund, lovlig er berettet, altsaa transporterer j herved til min kjære Svoger Sr. Aage Pedersen og hans Arvinger samme loflige og usvekede Udlæg, med all dens Ret og Rettighed som Lovens 5b 6 Cap 1 Art. mig samme kjendes og tilstaas, hvilket hand seg saa nøtt og gjør, som han best ved og kand i alle Maader, og til ydermere kjensel for hannem extraderes hermed Fogden Sr. Niels Cimber til min sal. Kjæreste gifne Transport af Dato 23 Dec 1726 paa de 2de Brødres Parter, som ligesaa udj alle Maader er usveket, kjennes en Insinuatition jeg har gjort til min Værmode og endel Arvinger, hvorudi gj har reviveret Betaling for mine Parter, siden gj fra Gaardens Beboere blev udlagt derpaa haver Hans Nilsen Cimber, Knud Knud Bendixsen og Iver Odensen ved deres paategnhet Gjensvar forbundet sig at være af den gode Forstand at finde sig derudj | som gj skulde formode at nogen hverken vil eller mod lof eller Ret kan disputere min loflig hafuende Ret og Rettighed, med de andre Arvinger udj samme Gaard, med tilliggende pertinentier som Aage Pedersen nu overdragis, men ifald mod al forhaabning, nogen desputer herud inden skulde ske som nogen Ret kunde finde for Ret og billig det gj ikke frygter for, saalænge Loven og usvækkede Skifte og ....... staar ved Magt saa forbinder gj mig herved at........... et Sn og Tilsvar dette til Bekreftælse under min egen  Haand og Signete - Datum Trundhjem dj 18d Oktobr 1732 .  Jørgen Læmel

- se Molde Eiendomme N. 39.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 40  
   
Eiendom nr. 41  
   
Eiendom nr. 42  
   
Eiendom nr. 43  
   
Eiendom nr. 44  
   
Eiendom nr. 45  
   
Eiendom nr. 46  
   
Eiendom nr. 47  
   
Eiendom nr. 48  
   
Eiendom nr. 49  
   
Eiendom nr. 50  
Molde 4/7 1718

Anders Iversen
Jørgen Andersen
Johan Robertsen Thue 

Molde eiendomme 50

Molde 4/7 1718 har Mons. Anders Ivers. og Jørgen Andersen underskrevet til Vitterlighed et Skjøde udstedt til Johan Robertsen Thue paa David ..... Grund. Se Molde eiendomme 50.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 51  
   
Eiendom nr. 52  
   
Eiendom nr. 53  
1739  21/5

Lars Leganger 
Othe Ørbech

Molde Eiendom 53d.

1739  21/5 kjøber Ærverdige Hr. Lars Leganger afg. Othe Ørbechs Gaard med Grund etc. i Molde for 280 Rd. - Molde Eiendom 53d.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 54  
   
Eiendom nr. 55  
   
Eiendom nr. 56  
   
Eiendom nr. 57  
   
Eiendom nr. 58  
1738 2/12

Christopher Abelset
Otto Ørbech

Molde Eiendom 58

Christopher Abelseth paa Søndmør havde Indførselforretning i et Nøst og Søbod  til Otto Ørbechs tilhørende 1738 2/12. Se Molde Eiendom 58; samt i Ørbechs Huuse Boe fiskevær eller Boe fiskevær.

Kilde: Collins

Eiendom nr. 59  
Molde  1739 31/12

Claus Camp

Molde eiendom 59

Molde  1739 31/12 sælger Claus Camp paa egne, sin Moders og vore arvingers Vegne - sine paa Molde - paa Reknæs Grund - staaende Huse. Molde eiendom 59.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 60  
   
Eiendom nr. 61  
   
Eiendom nr. 62  
   
Eiendom nr. 63  
   
Eiendom nr. 64  
   
Eiendom nr. 65  
   
Eiendom nr. 66  
   
Eiendom nr. 67  
1742 21/8

Johan Løkke
Christen Friis

Molde eiendomme 67

1742 21/8 pantsætter Johan Løkke til Msr. Christen Friis for laante 30 Rdlr. sit hus paa Molde - Molde eiendomme 67

Kilde: Collin

Eiendom nr. 68  
   
Eiendom nr. 69  
1741 22/11

Lars Glasmager
Karen Nilsdatter

Molde Eiendomme Nr. 69.

1741 22/11 Skifte paa Molde Ladested efter afg. Lars Glasmager og Hustru Karen Nilsdatter. Molde Eiendomme Nr. 69.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 70  
   
Eiendom nr. 71  
   
Eiendom nr. 72  
   
Eiendom nr. 73  
   
Eiendom nr. 74  
Romsdal Pantebog 2 p. 196 : Molde 20/11 1743

Jens Pedersen Ruberg
Hendrik Andersøn Grandt

Molde Eiendomme 74

Romsdal Pantebog 2 p. 196 : Molde 20/11 1743 sælger Jens Pedersen Ruberg til fornemme Sr. Hendrik Andersøn Grandt en sin Myndling tilhørende Gaard og Grund paa Molde - Molde Eiendomme 74.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 75  
   
Eiendom nr. 76  
Romsdals Pantebog 2 p.196 : 1742 8/6

Erich Andersen Aure
Gurdrun Hansdatter
Hans Hansen
Iver Iversøn 
Mads Knudsen Sylte

Molde Eiendom 76

Romsdals Pantebog 2 p.196 : Vi underskrevne og under Bekreftende, nemlig Jeg Erich Andersen Aure og gj Gudrun Hansdatter fornevnte Erich Andersens Hustru Bekjender at Ao. 1742 8/6 da vi i Herrens Navn med dinanden udj den Hellig Ægteskabs Stand vare sammenende haver vi af indbyrdes Kjærlighed og efter gammel Skik og Brug udj den saakallede Morgengaves Sted lovet og tilsagt hinanden 10 Rdlr som skal blive bestaende og først udtages i vores iboende Hus til den af os efterlevende forinden noget videre til Skifte og Deling imellem samme gjenlevende og Stervboets øvrige Arvinge vorder foretaget. Dette imellem os gjorde Løfte og Forening er udj min Erich Andersen Oures Svoger Hans Hansens og min Datters samt Datters (Collins egen kommentar: staar saa); saavel som Øvrige Bryllups folkets overværelse og paahør saaledes som meldt bleven gjort og slutted. Dette til Stadfestelse inder begge vore Hender og ville det behage Sr. Iver Iversøn og Maths Knudson Klokker dette med os til dette større Sikkerhed at undertegne. -
Molde 29 Juni 1743     Erich Andersen Oure      Gurj Hansdatter
Til Vitterlighed  Iver Iversen       Mads Knudsen Sylte                              (Se Molde Eiendom 76)

Kilde: Collin

Eiendom nr. 77  
Molde 13/2 1744

Mads Pedersen Selling
Carl Walle

Molde Eiendom 77

Molde 13/2 1744 sælger Mads Pedersen Selling til Sr. Carl Walle sine her paa Molde eiende Huse , som Walle i nogle Aaringer har bortleiet, etc. Molde Eiendom 77.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 78  
   
Eiendom nr. 79  
   
Eiendom nr. 80  
   
Eiendom nr. 81  
Romsdals Pantebog 2 p. 207 : 1744 22/6

Reinholdt Lein

Molde Eiendom 81

Romsdals Pantebog 2 p. 207 : 1744 22/6  skjøder Reinholdt Lein Regimentsquartermester og Auditør ved 2dre thjemske nationale Regiment et Hus  paa Molde - Molde Eiendom 81.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 82  
   
Eiendom nr. 83  
   
Eiendom nr. 84  
   
Eiendom nr. 85  
   
Eiendom nr. 86  
Molde 19/8 1745

Johan Myhre
Aage Pedersen

Molde Eiendomme 86

Molde 19/8 1745 pantsætter Johan Myhre til Sr. Aage Pedersen  for laante 42 Rdlr. sit store Baadnøst med Brygge. Molde Eiendomme 86.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 87  
   
Eiendom nr. 88  
   
Eiendom nr. 89  
   
Eiendom nr. 90  
   
Eiendom nr. 91  
Romsdal Pantebog 3 p. 14 : Molde 23/2 1748

Severin Løeg
Jacob Andreas Eeg

Molde Eiendom nr. 91

Romsdal Pantebog 3 p. 14 : Molde 23/2 1748 pantsetter Severin Løeg til Sr. Jacob Andreas Eeg for skyldblevne 44-0-9 - med 2. Prioritet i sine iboende Huse Vaaninger, samt frie underliggende Grund. Molde Eiendom 91 - Aflyst 7/2 1752.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 92  
   
Eiendom nr. 93  
   
Eiendom nr. 94  
Ting for Fanne Ott. 1696 18/1

Fredrik Olsen Mæssel
Hendrik Johanson
William Rubbers. Tou
Willum Wessel
Niels Pedersen Assens

Molde Eiendomme 94

1696 18/1 Ting for Fanne Ott, hvor publ. Sorenskriver Fredrik Olsen Mæssells Skjøde paa sal. Hendrik Johanson før iboende Gaard og Grund paa Molde - udgiven af William Rubbers. Tou, Willum Wessell og Niels Pedersen Assens dat. 26/11 1695 - se Molde Eiendomme 94.

Kilde: Collins notater

Eiendom nr. 95  
14/11 1703

Bersvend Larsøn Aarøe
Rasmus Thorsen

Molde Eiendom 95

Dato Molde 14/11 1703 skjøder Bersvend Larsøn Aarøe til Skredder Rasmus Thorsen sit Huus etc. Molde eiendomme 95.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbok 3 p. 109 1704 17/10

Bersvend Larssøn Aarøe
Rasmus Thorsen Skredder 
Niels Clausen Friis
Johan Johnston
Aage Odinsen

Molde Eiendom 95

Romsdal Tingbok 3 p. 109 1704 17/10 Ting for Fanne Otting hvor publieret Bersvend Larssøn Aarøes Skjøde given Rasmus Thorsen Skredder paa de Huse, Hageplatzer oc et Nøst paa Molde Ladested inden Elven staaende som hans Kjerestes Formand Hr. Niels Clausen Friis og hun tilforn har ejed og beboet- datt. Molde 1703 14/11 - og til Vitterlighed af Johan Johnston oo Aage Odinsen underskrevet - se Molde Eiendom 95.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 96  
   
Eiendom nr. 97  
Romsdals Tingprt. 2 p. 56 : 1685

Hans Andersen
Olle Knudsen den yngre
Jacob Rafn
Erich Knudsen

Molde eiendom 97

Romsdals Tingprt. 2 p. 56 : Hans Andersens Skjøde til Olle Knudsen den yngre paa sine forrige iboende Hus og Grund inenfor Elven. Molde eiend. 97
medunderskrevet til vitterlighed af Jacob Rafn og Erich Knudsen.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 98  
   
Eiendom nr. 99  
   
Eiendom nr. 100  
Romsdal Tingprt. 3 p. 47 : 1702 18/1

Fredrik Messell
Willum Robbertsen Tue

Molde Eiendomme 100

Romsdal Tingprt. 3 p. 47 : 1702 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publ. en forening af flere sluttet og forrettet af Fredrik Messell oc Willum Robbertsen Tue anlang. Hans Hansens Gaard kaldet paa Molde Ladested - forrettet 5/5 1700. - Molde Eiendomme 100.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 101  
   
Eiendom nr. 102  
   
Eiendom nr. 103  
Romsdals Tingbok 2 p 116 1699 18/1

Ludvig Bortorf (Borchtorf)
Iver von Ahnen

Molde eiendomme 103

Romsdals Tingbok 2 p 116 1699 18/1 Ting paa Røsberg i Fanne Ott. hvor publ. Hr. amtmand Iver von Ahnens Contract og Mageskifte oprettet med Mr. Ludvig Bortorf (Borchtorf) om Mr. Ludvigs iboende Hus og Grund - dat. Molde 31/10 1698. Se Molde eiendomme 103

Kilde: Collin

 
Eiendom nr. 104  
Romsdal Tingpt. 2 p. 117 : 1699 18/1

Alexander Feif
Frederich Messel

Molde Eiendom 104

Romsdal Tingpt. 2 p. 117 : 1699 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publ. Alexander Feifs Skjøde given Sorenskriveren Frederich Messel paa et Nøst og Grund paa Rechnæs - dat. 9/11 1698. (Molde Eiendom 104)

Kilde: Collin

Eiendom nr. 105  
   
Eiendom nr. 106  
   
Eiendom nr. 107  
Romsdals Tingbok 3 p. 41: 1701 5/10

Iver von Ahnen
Hans Nilson

Molde Eiendom 107

Romsdals Tingbok 3 p. 41: 1701 5/10 Ting for Fanne Ott., hvor publ. Stiftsbefalingsmand Iver von Ahnens Grundseddel til Hans Nilson, dat. Molde 10/3 1701. Molde Eiendom 107.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 108  
   
Eiendom nr. 109  
   
Eiendom nr. 110  
Romsdals Tingbog 1b p. 79. 1693 1/7

Rasmus Torchelsen
Iver von Ahnen

Molde Eiendomme 110

Romsdals Tingbog 1b p. 79. 1693 1/7 Ting for Fanne Ott. hvor publs. Rasmus Torchelsens Skjøde given høiedle og velbr. Hr. Amptmand Iver von Ahnen paa sin Hustrus tilfaldne Arvepart i sal. Jores Nons efterladte Gaard og Plads paa Molde, dat. 30/5 1693. Molde Eiendomme 110

Kilde: Collin

Eiendom nr. 111  
Dato Molde 9/2 1704

Simen Carstenson
Olle Knudsen

Molde Eiendom 111

Dato Molde 9/2 1704 skjøder Simen Carstenson til Olle Knudsen paa en Plads inden Elven paa Molde Ladested. Molde Eiendom 111.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 112  
   
Eiendom nr. 113  
20/12 1685

Tommes Skot
Nils Hansen Cimber 

Molde Eiendom N. 113

Se Molde Eiendom N. 113 : har Tommes Skot med flere dj 20/12 1685 til Nils Hansen Cimber skjødet en Nøsteplads og Grund.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 114  
   
Eiendom nr. 115  
   
Eiendom nr. 116  
   
Eiendom nr. 117  
   
Eiendom nr. 118  
Romsdal Tingbog 3 p. 118 : 1705 19/1

Capitaine von Beverlou
Lauge Nielsen

Molde Eiendomme 118

Romsdal Tingbog 3 p. 118 : 1705 19/1 Ting for Fanne Otting publiseret sal. Capitaine von Beverlous Forskrivelse angaaende sal. Lauge Nielsens Grund oc Hageplads paa Molde Ladested., dat. Molde 28/9 1690. Se Molde Eiendomme 118.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 119  
   
Eiendom nr. 120  
   
Eiendom nr. 121  
Romsdal Tingbog 1b p. 41 : 1692 1/7

Olle Larsen
Knud Olsen Kipper

Molde Eiendom 121

 Romsdal Tingbog 1b p. 41 : 1692 1/7 Ting for Fanne Otting hvor forkyndt Olle Larsens Grundebref given Knud Olsen Kipper paa en Plads udj Moldefjeren, dat. 29/4 1661. - Molde Eiendom 121

Kilde: Collin

Eiendom nr. 122  
   
Eiendom nr. 123  
   
Eiendom nr. 123  
   
Eiendom nr. 124  
   
Eiendom nr. 125  
Johan Henderson

Johan Henderson
Johan Hendriksen Kipper

Molde Eiend. 8, 25 oc 125

Johan Henderson, efter hvem Skifte sluttet 1693 5/12 - eiede Vaaningsgaard med Grund paa Molde. Se Molde Eiendomme .N. 8. maaske Skrivefeil for Johan Hendriksen Kipper. se Molde Eiend. 125 oc 25.

Kilde: Collin

Dato Molde 4/10 1692 

Simen Carstensen
Joen Jensen
Johan Hendriksen

Molde Eiendom 125 

Dato Molde 4/10 1692 skjøder Simen Carstenson til Joen Jensen Feltbereder det Hus, som hand af sal. Johan Hendriksen Kipper har bekommet. Molde Eiendom 125.

Kilde: Collin

Eiendom nr. 126