Munch

Personer med slektsnavnet Munch/Munk i Romsdals amt synes lite påakta, - i alle fall er det  vanskelig å få oversikt. Den mest utbredde slekta stammer fra Engebret Hovin og Marit Olufsdatter [Munk]. Dei hadde sonen Sivert Engebretson som tok Munk - navnet etter mora og gifta seg med Anna Jørgensdatter Marstrand. 

Hvor Sivert Andersen Munch som gifta seg med Anna Eriksdatter Legangeri 1730 kom fra, kjenner jeg ikke til. Men jobber med saken.

Lossius i Molde og Romsdalen

Postmester Collin har i sine Personalhist. opptegnelser vedk. Molde og Romsdal en god del om personer som bærer navnet Lossius. Disse opptegnelsene er det som nå blir skrevet inn her. Fremdeles er bare ca. 15 % av Collins Lossius - notater skrevet inn her. Collins har hovedsaklig brukt skifteprotokoller, skjøde og pantebøker, Molde Kirkes regnskabsbok og kirkebøker. På denne måten greier Collin å formidle så mye informasjon at vi får et levende innblikk i livet på 1700-tallet. 

Når en skal prøve å skille de forskjellige ved navn Lossius, møter en på en del vansker. En kan i kildene finne  "Lieutenant Lossius" og "Capitaine Lossius".  I perioder var det minst 3 løitnanter som hadde tilknytning til Romsdal og på 1750-tallet var det i alle fall 2 som ble kalt Capitain Lossius. I tillegg ble det brukt endel oppkalling. Christopher Christophersen kjennes fra 3 påfølgende generasjoner i Molde. 

Foruten militærslekten Lossius, som spilte en fremtredende rolle i distriktet, bodde i en kortere periode bakerslekten Lossius her. Disse to slektene synes å ha en del til felles, både når det gjelder navn og  bakeryrke og økonomi. 

Og i 1790 møter vi enken Lucie Lossius som måtte møte i retten sammen med sin mor, enken Synnøve Hansdatter som måtte svare for innbrudd og tyveri. Dette skjedde hos deres leieboer, som nylig var død, allerede før en hadde rukket å forsegle dødsboet.

Reer Weckelberg (f. ca. 1540)

Reer er den første som jeg kjenner til av min families  opphav i Fræna. 

Reer Weckelberg (f. ca. 1540) -> Olluff Reiersen -> Reier Olufsen Ukkelberg -> Maritte Røset f. ca. 1644 -> Reier Sæmundsen Malmedal (1676 - 1723) -> Knud Reiersen Malmedal (1700 - 1777) -> Elie Knudsdatter Malmedal (ca. 1750 - 1816) -> Peder Pedersen Helset (1771 - 1823) - Elias Pedersen Svinøy (1813 - 1888) -> Niels Eliassen Gule -> Hans Nielsen Gule (1891 - 1972).

Moldesangens forfatter Palle Dørum

Adjunkt Dørum med familie, bilde tatt i Molde 1864. Fra venstre: Johanne, Olaf, Palle, Halvard,  Helene, Gotfred, Karen Elisabeth og Marie. (Eier: Helene Durham, Canada). 

Det lever i dag mange etterkommere etter Palle, men ingen i Norge. Den eneste av barna som giftet  seg og fikk barn, var Hallvard. Han gikk til sjøs i ung alder og havnet til slutt i Canada. Der forandret han navnet Dørum til Durham. 

Les mer om familien  Dørum...

Aage Nielsen Find

Hvem var Aage Nielsen i Drønen gift med? Jon bjørn Dale har kommet med ny og ukjent informasjon om Handelsmannen på Drønen.

Les mer ....

Mer stoff om denne slekta vil dukke opp etterkvart - t.d. om sønnene hans som reiste nord- og østover. Var de ikke sunnmøringer av opphav likevel .....?

Les mer ....

 

Cimber

Har navnet sammenheng med kimbrerne?


Les mer.....

 

Lars Aschenberg

husmannssønnen fra Stjørdalen som ble velstående toller, postmester...

Les mer ....

Svend Aschenberg

Tollersønnen ble siste presten av gamlesorten på Røros

Les mer....

Familien Johnston Scot og Molde

John Johnston Scot var en av de mange utlendingene som slo seg ned på Molde Ladested på 1600-tallet med trelasthandel og et sted  i vekst som virket tillokkende på mange utlendinger. Du kan lese mer om denne familien som giftet seg inn etablerte norske familier. 

                           John Johnston Scot


Ole Olsen Helt d. e.


Til venstre ser vi Ole Olsen Helt d.e.. Utsnitt fra maleri i Bergen Museum. Avfotografering Hans Davanger.

Familien holdt bl.a til på Nordmøre og Bud i Romsdal. Særlig barna til sønnen hr. Iver til Bud har etterkommere i Romsdal.

Les mer om Ole Olsen Helt d. e. og familien


Johannes Nideros

Hvordan kunne han være sorenskriver 1716 og veier og måler i 1762.

Kan det være to forskjellige personer eller ble han konstituert som sorenskriver i 3 års-alderen.

Les mer ......

Når det gjelder Bille-slektens tilknytning til Molde har det vært litt forvirring - var det to med navnet Nicolai Bille i Molde på 1700 -tallet.
Hvem var Nicolai Bille og hvem var Peder Nicolai Bille.

 

Hvem var Jens Jensen i Molde?

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742 skjøder Jacob Friis til Sr. Iver Iversen saakaldte Jens Jensens Gaard paa Molde, hvilken Gaard var ham testamenteret af sal. Johanne oc Ingeborrig Jensdøttre. Se Molde Eiendomme 4

Johanne og Ingeborg døtre av Jens Jensen og trolig Maritte Jorisdatter. Ingeborg oppkalt etter mormora Ingeborg Henriksdatter  (som trolig er hverken Staur eller Bildt?) Siden Jacob Friis ble testamentert Jens Jensen gård fra disse døtrene, kan det vel tyde på at det er slektskap på en eller annan måte?

Romsdals Tingprt. 1 p. 58 : 1690 2/5 Thing paa Eide i Fanne Otting hvor blandt Husmænd som bor paa Molde oc gifuer Hans Majst. udj Skat hver Tho Ort var Jens Jense Fris : for 1658 anføres blandt Handwerksfolk som bor paa Molde og skulde betale 2 Rdlr Jens Jensen og 1689 anføres blandt Husmænd Jens Jensen.

og litt om tolleren Peder Tommesen Bever som var gift med Anna Brüssel

Niels Pedersen Assen

En sunnmørsk romsdaling fra Danmark?

Les mer ....


Abelsted eller Abelseth?

Var Hans Christian Abelsted feilskrevet. Skulle det ha stått Abelseth - spør postmester Collin.

Her kan du finne svaret....