Herr Andres Plytt (ca 1230 -- 1284) og etterslekta hans.

Webdebatt - Brukarforumet 37221

Oppstart Finn Oldervik, Aure på Nordmøre 23.2.2006

Arne Gudbrandson
Sigurd Gudbrandson
Gjertrud
Andres Plytt
Ragnvald Urka
Peter Andresson
Une Petersson
Sigurd lagmann
Serk på Austrått
Håkon Magnusson
Ottar lagmann
Sigurd Jodgeirsson (Lande)
Isabelle
Erling Vidkunnsson
Gyrid Andresdtr.i Åkvik
Arne Eindrideson
Eindride Arneson
Peter i Edøy 

 

Aktuelle kjelder:

Magnus Mardal: "Den eldste Aspa-ætta" i NST
XXXII s. 53 ff

Noregs Kongesoger B4 s. 317-319, 323, 328, 332, 338, 341 og 361

'Sogneprest A. E. Heden: Biskop-ætten og Manvikgodset' NST XIV  s. 106ff i

 

Eg vil rette ein stor takk til dei som står bak Dokumentasjonsprosjektet
og at eg har fått løyve til å bruke av deira materiale mot å vise til kjelda.
Så vidt eg veit var det Magnus Mardal som først tok opp drøftinga om det eg her vil kalla ”Den eldste Aspa-ætta”. Han tek utgangspunkt i eit diplom frå 1319 som fortel om ein arvetvist om garden Aspa på Nordmøre. Det vart inngått forlik mellom dei to brørne, Arne og Sigurd Gudbrandsøner om garden (Sjå DN XXI nr. 21 og NST XXXII s. 53 ff.). I dette brevet får vi m.a. veta at det opphavleg var mormor til dei to brørne, Gjertrud, som åtte Aspa. Denne Gjertrud meinar så Mardal å identifisera som dotter til baron Andres Plytt som ein trur hadde Edøya (Smøla kommune på Nordmøre) som hovudsætet sitt. Andres Plytt er nemnd mange gonger som ein av kong Håkon Håkonson sine fremste menn (Sjå m.a. Noregs Kongesoger B4 s. 317-319, 323, 328, 332, 338, 341 og 361 samt DN IV nr. 64 og DN XVII nr880 m.m.). Andres Plytt var også med kong Håkon på hærtokt til Skotland og det er kanskje han det vert sikta til i Ravnsmål når det vert kveda at:

”Nordmøringsstyrarens gjeve hovdingar, eggja krigsfuse motmenn til hærstriden” osv.

Etter det ein kan sjå, så var også Andres Plytt kongens fehirde på denne ferda. Han døydde litt etter 1280. I Noregs kongesoger (Oslo 1979) vert han kalla for Andres Plytt Pålson, medan Magnus Mardal brukar namnet Andres Petterson Plytt etter P.A. Munch, op. cit., s. 403 note 2.

I følgje Noregs kongesoger var Andres Plytt gift med ei dotter til Ragnvald Urka som også var ein av kong Håkons fremste menn.

Magnus Mardal har kome fram til at Andres Plytt hadde følgjande tre born:

A. Peter Andresson (Edøy) (ca 1260 – 1324 (1329) nemnd første gongen i år 1300 i DN I nr. 92. Her vert han nemnd som den siste av fleire stormenn. I 1309 vert han nemnd som ein av kongen sine fremste leiarar i Trøndelag, saman med herr Une Petersson, herr Sigurd lagmann og herr Serk på Austrått (DN I nr. 121). I 1311 vert han, etter instruks frå kong Håkon Magnusson og saman med Sigurd lagmann og Ottar lagmann, utnemnd til å døma i ein strid mellom kannikane ved Kristkyrkja i Nidaros på den eine sida og herr Serk og andre Austrått-menn på den andre om retten til å kasta [etter fisk] fra Vilungæ nese i Hassel(vika) (DN I nr. 127). I 1314 gjev Peter Andresson ymse gardar på Nordmøre til dotter si Isabelle, i medgift då ho giftar seg med Sigurd Jodgeirsson (Lande) (DN II nr. 120) (Sigurd Jodgeirson Lande var m.a. ombudsmann for Erling Vidkunnsson). I eit domsbrev datert Bergen i 1324 vert Peter Andresson nemnd som den første blant dei verdslege stormennene. Dette er vel siste gongen Peter Andresson er nemnd i live. (DN III nr. 64).

B. Gyrid Andresdtr.i Åkvik (Halsa eller Aure på Nordmøre). Gyrid kjøper seg provent hos korsbrørne i Nidaros og seinare gravstad i Nidaros Domkyrkje (1303). I samband med dette gjev ho bort ymse gardar på Normøre. m.a. noko i Gaupset (DN II nr. 68 og nr. 70). Det er og nemnd at sønene hennar har rett til å løysa inn gradane innan 5 år. Seinare høyre vi at ein Arne Eindrideson gjev bort like mykje i ein av gardane som det Gyrid har att av garden (Gaupset). Mardal tolkar dette slik at Arne må vera ein av sønene til Gyrid, noko som verkar logisk. Dette skulle då bety at mannen til Gyrid heitte Eindride. Mardal meiner at dette kan vera Eindride Arneson nemnd 1281 – 1296.

C. Gjertrud Andresdtr. i Aspa (?). Ho er vel berre kjend frå det tidlegare nemnde brevet om forliket om Aspagarden (DN XXI nr. 21. frå 1319).

Som ein start får vel dette vera nok. Eg har med vilje latt vera å ta med fleire born til Peter Andresson enn Isabella. Til så lenge får dei tre døtrene eg nemner i debatten om Rike-Torstein berre vera døtrene til Peter i Edøy (Eg har sett andre tolkingar av Edøy enn Edøy for å seia det slik). Det første ein må ta stilling til er vel om det som her er sett opp kan vera rett. Er det noko som talar i mot at samanhengen er slik, eller har Mardal kome fram til ei framstilling som held mål? Elles er sjølvsagt alle synspunkt velkomne, uansett innfallsvinkel.

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre,  03:20 (1)

Andres Plytt
Gyrid i Åkvik
Andres på Sjømæling
Peter på Edøy
Peter Andresson

 

 

 

Amund Stokke i ein artikkel i Gjemnesminne (1982)
Absalon Pederson Beyer i sitt verk om 'Norgis Rige' 

Eg gløymde å svara på Leiv sitt spørsmål om det var heilt visst at Andres Plytt held til på Edøy. På det spørsmålet må eg nok svara negativt. Mardal tek ikkje stilling til kvar Andres Plytt bodde og han drøftar heller ikkje spørsmålet. Han nemner likevel i ein fotnote at Amund Stokke i ein artikkel i Gjemnesminne (1982)kastar fram tanken at Gyrid i Åkvik kunne vera dotter til stormannen Andres på Sjømæling. At Gyrid åtte gardar som låg i Battenfjorden kunne kanskje takast som eit indisium på dette. Dette får eg likevel ikkje til å rima reint kronologisk. Andres på Sjømæling er nemnd siste gongen i Noregs kongesoger kring 1240. Vårbelgane herja og brente m.a. på Nordmøre og det var vel kongsmennen sine gardar det mest gjekk utover, slik også garden til Andres på Sjømæling.

Som sagt får eg ikkje kronologien til å stemma når ein gjer Gyrid på Åkvik m.fl. til borna til Andres på Sjømling. Han vert alt for gammal etter mitt syn. Slik sett stemmer det mykje betre med Andres Plytt. Han hadde si stordomstid frå omlag 1260 fram til 1280-åra. I følgje Mardal var det vel Absalon Pederson Beyer i sitt verk om 'Norgis Rige' som først kjem med tanken om at Gyrid er dotter til Andres Plytt. At Andres Plytt kunne vera ein nær slektning til Andres Sjømæling kan ein likevel ikkje sjå bort frå.

Edøy var vel alt på den tida det her er snakk om eit senter på Nordmøre. Den gamle steinkykja på øya vart nok bygd i desse åra, og kanskje var det Andres eller sonen Peter som kosta bygginga. Seinare vart vel Edøy, i alle fall i periodar, eige len. Men som sagt, noko endeleg prov på at baron og lendmann Andres Plytt bodde på Edøy har vi nok ikkje. Likevel, om det er slik at Peter på Edøy er identisk med Peter Andresson, son til Andres Plytt, så er det truleg at at også faren hadde hovudsetet sitt der.

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre (9)

Andres (Pålsson) Plytt

Kilder:
Bergen bys historie bind 1
Arna saga Biskups (Hauksson, Reykjavik 1972)

Baronen Andres Plytt har, i Bergen bys historie bind 1, blitt utstyrt med patronymet Pålsson. Kven Pål, far hans, var står der ingen ting om. Av det eg til no har gått igjennom av stoff kring Andres, er eg ikkje kar om å plassere han til nokon bestemt gard/bygd/region, ei heller kople nokon andre sikkert til han slektsmessig. Han døde i Bergen i 1281. Kanskje kan svaret finnast i Arna saga Biskups (Hauksson, Reykjavik 1972).

Leiv Magne Apelseth, Ulsteinvik (26)

Peter Andersen
Gyrid Andersdatter
Anders Plytt
Håkon Håkonsen
Peter til Edøy
Sira Eiliv

 

N.M. Vaagland: Halsaboka B I s. 357

I Halsaboka B I s. 357 (Kr.sund 1954) under garden Åkvik, kan ein lesa følgjande om Baron Andres Plytt m.m.: ”Av godseiere på Nordmøre mellom 1300 – 1315-tallet nevnes Peter Andersen Plytt. Han hadde store eiendommer på Nordmøre, hvor han var sysselmann. Hans søster var trolig den rike hustru Gyrid Andersdatter i Okavik (Aakvik) som i 1303 ga seg med meget gods i provent hos korsbrødrene i Nidaros. Peter og Gyrid var barn av baronen Anders Plytt som var en høgt betrodd lendermann under Håkon Håkonsen. Peter Anderson Plytt ble også kalt Peter til Edøy og meget taler for at Edøy hadde vært hans hovedgård. Sikkert er det i alle fall, at slekta har hatt svære eiendommer her. Sagnet forteller , at Gyrid Andersdtr. kring 1303 var enke og ikkje lenger ved full helse. Ved midtsommertid 1303 ble hun gjesta av en fremmed mann ved navn Sira Eiliv. Han var en av korsbrødrene i klosteret i Nidaros og rådde henne til å gå i kloster. Hun fulgte dette råd og oppretta 18. august 1303 et testamente inntatt i DN 68 (?). Ved dette testament ble korsbrødrene i Nidaros eiere av bl.a. gårder også av Okavik med 2 spanns leige”. Det var avgått sorenskriver N.M. Vaagland som skreiv Halsabøkene. Han har ikkje oppgjeve noko kjelde for avsnittet om Anders Plytt m.m. Eg går ut frå at Vaagland har attgjeve det som var den allminnelege oppfatninga om dette temaet på den tida. Eg ser ikkje bort frå at han har fått litt hjelp frå statsarkivar Anders Todal når det gjeld slike avsnitt som dette.

Her ser vi at Peter Andresson vert tillagd kallenamnet Plytt, noko det neppe finst kjeldebelegg for. Elles er det jo litt interessant det som vert fortald om segnet om korsbroren som dukka opp i rette tida hos ei høgætta frue med mykje jordegods som nett hadde vorte enkje. Fleire diplom i DN viser at det er ganske mykje av dette frå ca 1300 og nokre ti-år framover. Ein skulle mest tru at korsbrørne dreiv ei slags vervekampanje, særleg retta mot personar som dei truleg visste hadde mykje jordegods.

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre (30)

Etter Finn Oldervik (Ikke ferdig avskrift fra mi side)
 

Skyld

Gardsn.

Geografis plassering

Kom. no Eigar 1647 Skyld Gjevar
1 9 sp Torjul Halsafjorden midtre Tingvoll Tr.h. cap. 4 1/2 øre Gyrid gav 9 sp.
2 7 sp Dragset Bøfjorden Surnadal Tr.h. cap.
Tore og Olle
2 øre
2 øre
Gyrid gav 7 sp.
3 4 sp Gaupset Battenfjorden Gjemnes Tr.h. cap.
Øre kyrkje
Kvernes pr.b.
3 øre
1 1/2 øre
2 ml
Gyrid gav 2 sp. Hadde att 2 sp.
Arne Eindridesson 2 sp.
4 4 sp Holten Battenfjorden Gjemnes Frei kyrkje 2 øre 6 ml Gyrid gav
5 1/2 sp Asbøen Skålvikfjorden, Halsa Halsa Krongods 4 øre Gyrid gav
6 2 1/2 sp Strupstad Halsafjorden indre Tingvoll Erik P. Gyl 2 øre Gyrid åtte 1303
7 2 1/2 sp Fløystad Halsafjorden ytre Tingvoll Kanegods   Gyrid åtte 1303
8 2 sp Halsa Halsafjorden ytre Halsa Kongen
Halsa kyrkjer
Øre pr. b.
Kvernes pr.b.
Bakke kloster
1 sp
1 øre
1/2 øre
1/2 øre
1/2 øre
Gyrid åtte 1303
9 1 1/2 sp

3 sp

Hønsvik Halsafjorden ytre Halsa Krongods, fra ca 1640 Bjelkegods 4 øre 16 ml Gyrid åtte 1303
Gunnhild Sigurdsdtr gav 1342
10 3 sp. Vågen Halsafjorden midtre Tingvoll Hr. Anders P. Tingvoll 2 1/2 øre Gyrid gav 1303
11 9 1/2 sp Arasvik Arasvikfjorden Aure Krongods 3 1/2 øre Gunnhild Sigurdsdtr gav 1342
12 3 sp Berg Aure Aure Tr.h. cap. 1 sp Gunnhild Sigurdsdtr gav 1342
13 1 1/2 sp Sæter Arasvikfjorden Aure Stangvik pr.b
Audun Ugelstad
2 1/2 øre
1 øre
Gunnhild Sigurdsdtr gav 1342
14 2 sp Linvik?
(Tømmervåg)
  Averøya?
Aure
    Gunnhild Sigurdsdtr gav 1342
15 ? Mjelva Romsdalen Molde? Claus Tamesen 3 w. 1 pd. Gunnhild gav Olav sin 1342
16 15 sp Kårvåg Sørvest Averøy Averøya Tr.h. cap 2 sp P. Andresson gav Isabella 1314. S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
17 10 sp Vinje Vinjefjorden Hemne Krongods
Vinje kyrkje
5 øre 6 ml
2 øre 6 ml
P. Andresson gav Isabella 1314. S. J.  Lande til Nidaros domk. 1332
18 4 sp Finnvik Halsafjorden indre Surnadal Stangvik prestebord 1 øre P. Andresson gav Isabella 1314. S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
19 1 sp Lodvissætre         P. Andresson gav Isabella 1314. S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
20 6 sp Rodal Vinjefjorden Halsa Krongods 2 sp 1 øre S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
21 2 sp Finnvik Halsafjorden indre Surnadal Stangvik prestebord

1 øre

S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
22 3 1/2 sp Torvik Halsafjorden indre Surnadal Stangvik prestebord

4 øre

S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
23 1 sp Sollia Åskardfjorden
Sættemsdalen
Surnadal Krongod

12 sp

S. J. Lande til Nidaros domk. 1332
Bjarne Erlingsson
Audun Hugleiksson (Hestakorn)
Bjarne Lodinsson
Andres Plytt
Gaute av Tolga.
De mest fremtredende av disse - de som "satt i kongens gård" og sørget for de løpende forretninger og ledet landets politikk utad - var Bjarne Erlingsson av Giske og Bjarkøy som rådets formann, Audun Hugleiksson (Hestakorn), kansleren Bjarne Lodinsson, Andres Plytt og Gaute av Tolga.

S. Hasund: Det norske folks liv og historie. s. 14

biskop Torgils av Stavanger
Erling Alvsson
Andres Plytt
kong Håkon [Håkonssons]
Magnus [Håkonsson]
Regesta Norvegica [1264 mars 8 - 20] b. 2 s. 37 Nr. [3] Selvåg

Regest:
Brev frå skipsstyringsmennene (sagaen nemner ikkje namn på dei som sende brevet, men det er truleg dei det blir sagt hadde mest å seie på ferda, biskop Torgils av Stavanger, Erling Alvsson og Andres Plyt.) som kom heim med kong Håkon [Håkonssons] lik, til kong Magnus [Håkonsson]: Fortel om dei storhende som har funne stad.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

erkebiskop Jon
Magnus Håkonsson
Magnus [Erlingsson]
Torgils av Stavanger
Andres av Oslo
Askatin av Bergen
Brynjolv [Jonsson]
Ragnvald [Urka]
Andres Gregoriusson
Eiliv av Naustdal
Andres Plytt
Aslak Gus
Bjarne Erlingsson
Tore, kongens kanslar
Sigvat
Halvdan
Sigvard
Torfinn
Audun
Regesta Norvegica 1273 aug 1  b. 2 s. 68f Nr. 109 Bergen

Regest:
Forlik (compositio et finalis concordia) mellom erkebiskop Jon av Nidaros og kong Magnus Håkonsson: Pga usemja mellom dei to om Nidaroskyrkjas rettar, fridomar og privilegier, særleg dei privilegia Magnus [Erlingsson] gav, har det vore ført tingingar som med råd og samtykke frå biskopar, baronar, kannikar i Nidaros og fleire andre har ført til forlik, avhengig av paveleg samtykke. I samsvar med dette gir erkebiskopen avkall på kroneofring og overhøgd over kongedømet, og berre når ingen legitim tronarving finst, skal ny konge veljast med første og viktigaste røyst for erkebiskopen og biskopane.
Kongen på si side oppgir domsrett i alle saker som etter kanonisk rett hører til det kyrkjelege forum. Utover dette oppnår erkebiskopen ei rekke handelsprivilegier, og kongen stadfester kyrkjas gamle rettar og gir den nye m o t bispe- og abbedval, endring av landslover og pengebøter, kongens tiendeplikt, trygd for pilegrimar, fritaking frå leidangsferd og leidangsskatt, og domsrett over erkebiskopens menn.
Gitt i nærvær av biskopane Torgils av Stavanger, Andres av Oslo og Askatin av Bergen; baronane Brynjolv [Jonsson], Ragnvald [Urka], Andres Gregoriusson, Eiliv av Naustdal, Andres Plytt, Aslak Gus, Bjarne Erlingsson og Tore, kongenskanslar; Nidaros kannikane Sigvat, Halvdan, Sigvard, Torfinn og Audun, og andre vise og skjønsame menn (viris prudentibus et discretis
,

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Kong Magnus Haakonssön
Erkebiskop Jon
Andrea Plut
Diplomatarium Norvegicum 1 August 1273 b. I s. 52  Nr. 64a Bergen

Sammendrag: Overenskomst mellem Kong Magnus Haakonssön og Erkebiskop Jon om Grændserne for den verdslige og geistlige Myndighed.

I brevteksten: Andrea Plut (s. 56)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

erkebiskop Jon av Nidaros
kong Magnus [Håkonsson]
Andres av Oslo
Arne av Stavanger
herr Erling [Alvsson]
herr Andres Plytt
herr Gaute i Talgje
herr Bjarne Erlingsson
herr Tore Håkonsson
herr Audun Hugleiksson
herr Vigleik Audunsson
Sigvat [Vigfusson]
Erlend
Torfinn
Audun [Sørkvesson]
Regesta Norvegica 1277 aug 9 b. 2 s. 90 Nr. 181 Tønsberg

Regest:
Forlik (compositio et finalis concordia) mellom erkebiskop Jon av Nidaros og kong Magnus [Håkonsson]: Innhaldet i hovudsak d s s i nr 109 , men med visse avvik og forliket blir ikkje gjort avhengig av paveleg samtykke. Strid om fortolkinga skal avgjerast ved voldgift av to menn, valde av kongen og erkebiskopen, og om dei ikkje blir samde kan dei oppnemne ein oppmann.

Gitt i nærvær av og under eid frå biskopane Andres av Oslo og Arne av Stavanger; baronane herr Erling [Alvsson], herr Andres Plytt, herr Gaute i Talgje, herr Bjarne Erlingsson, herr Tore Håkonsson, herr Audun Hugleiksson og herr Vigleik Audunsson; Nidaroskannikane Sigvat [Vigfusson], Erlend, Torfinn og Audun [Sørkvesson] som fullmektigar for domkapitlet, fullmektigar frå andre domkapitel og andre vise og skjønsame menn.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

erkebiskop Jon av Nidaros
Bjarne Erlingsson
Andres Plytt
Regesta Norvegica [1280 el 1281 aug el sept] b. 2 s. 121 Nr. [286] [Nidaros]

Regest:
Ekskommunikasjonsbrev frå erkebiskop Jon av Nidaros mot herrane Bjarne Erlingsson i Giske og Andres Plytt.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Eirik [Magnusson]
jomfru Margareta
kong Aleksander [III]
Peter av Orknøyane
Bjarne [Erlingsson]
Bjarne [Lodinsson]
bror Mauritius
Vidkun [Erlingsson]
Jon Finnsson
Isak Gautesson
Andres Petersson
Eiliv Arnfinnsson
Audun av Slinde

Regesta Norvegica 1281 juli 25 b.  2 s. 118  Nr. 275 Roxburg

Regest:
Traktat om ekteskap mellom Norges konge Eirik [Magnusson] og jomfru Margareta, inngått mellom på den eine sida kong Aleksander [III] av Skottland, i hans eige og dottera jomfru Margaretas namn, og med samtykke frå sonen Aleksander og kongens råd, og på den andre sida biskop Peter av Orknøyane, baron Bjarne [Erlingsson], kanslaren magister Bjarne [Lodinsson] og bror Mauritius av fransiskanarordenen alle som utsendingar med fullmakt frå kong Eirik: Skottlands konge lovar som medgift med Margareta ein sum på 14.000 mark sterling; pengane skal utbetalast i Bergen over 4 terminar (1281-84). Halve summen kan eventuelt tilvisast som jordegods i Skottland (jfr nr 678 ). Dei norske utsendingane lovar på kong Eiriks vegner at han skal halde bryllaup med jomfrua mellom 30. august og 8. september same år, og at Margareta på bryllaupsdagen skal kronast til dronning. Som morgongåve skal ho ha 1400 markebol, og det blir gitt detaljerte føresegner om fordeling og utbetaling av medgift og morgongåve når ein av partane døyr, særskilt om døden skulle inntreffe før bryllaupet. Dersom den skotske kongen døyr utan legitim arving, har Margareta og hennar barn med kong Eirik full arverett både til trona og dei kongelege eigedomar. Eiriks og Margaretas barn har også full arve-rett i Norge etter lover og sedvanar der i landet. Dei norske utsendingane innestår for ein sum på 100.000 pund sterling som garanti for at denne traktaten er gyldig til kong Eirik fyller 14 år, og for at han da ratifiserer føresegnene og fullbyrdar ekteskapet. Pengane skal eventuelt utbetalast i Berwick; dersom så ikkje skjer, skal heile Orknøyane saman med den årlege avgifta på 100 mark (jfr nr 38 ) tilfalle Skottlands konge. Tilsvarande straffeføresegner i favør av den norske kongen gjeld dersom den skotske kongen eller jomfrua bryt traktaten. 100.000 pund skal da utbetalast i Bergen, og som trygd blir stilt heile øya Man.

I nærvær av dei norske utsendingane, Skottlands konge og hans råd, garanterer 12 namngitte skotske stormenn for at innhaldet i traktaten blir overhalde frå skotsk side. Som garantar frå norsk side lovar følgjande personar å bli att som den skotske kongens gislar til kong Eirik ved fylte 14 år har godkjent og fullbyrda ekteskapet: Riddarane Vidkun og Bjarne [Erlingsson], Jon Finnsson, Isak Gautesson, Andres Petersson, Eiliv Arnfinnsson og Audun av Slinde.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Erik Magnusson
Margareta
kong Alexander av Skotland
Diplomatarium Norvegicum 25. juli 1281 b. XIX s. 202 Nr. 305

Sammendrag: Ægteskapskont#rkattrykkfeil, kontrkat for kontrakt? mellem Erik Magnusson, konge av Norge og Margareta, datter av kong Alexander av Skotland.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Loft [Helgesson]
Arne av Skålholt
[Eirik Magnusson]
erkebiskop [Jon]
A[ndres Plytt]
Bjarne [Lodinsson]
Audun [Hugleiksson]
biskop Arne av Stavanger
herr Gaute i Talgje
Regesta Norvegica  [1283 haust] b. 2 s. 134f Nr. 329 [Bergen]

Regest:
Brev frå Loft [Helgesson] til biskop Arne av Skålholt: Oversender ein kongeleg skipan for Island (nr 327 ), og opplyser at biskopen er sterkt baktala i Norge. Loft har sjølv sett brev frå Island til den norske kongen med alvorlege klager mot begge dei islandske biskopane (nr 326 ). Fortel detaljert frå striden mellom kong [Eirik Magnusson] og erkebiskop [Jon] og dei norske geistlege. Trass i erkebiskopens ekskommunikasjon vart A[ndres Plytt] gravlagt i Apostelkyrkja; kanslaren Bjarne [Lodinsson] let bryte opp tårnet i Kristkyrkja for å ringe mot liket. Prestane vart da innkalla til kongen og gitt valet mellom å bli utlege eller å rette seg etter gammal sedvane. Herr Audun [Hugleiksson] heldt ting på Mariakyrkjegarden, der mennene til biskop Arne av Stavanger vart lyst utlege. Grunnen var at biskopen ikkje ville dei skulle betale leidang til kongen. Dei reiste frå landet, og herr Gaute i Talgje fekk godset deira. Det same skjedde med mennene til erkebiskopen i Trondheim, og erkebiskopen har ekskommunisert mange kongsmenn. Til slutt vert biskop Arne tilrådd å forlike seg med kongedømet. Rådet vil neppe gå mindre strengt fram mot geistlege i Island enn i Norge.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

pave Martin IV
kong Eirik [Magnusson]
Biskop A[ndres] av Oslo
Biskop Torfinn av Hamar
kong Magnus Håkonsson
erkebiskop [Jon]
Bjarne [Erlingsson] av Giske
Andres Plytt
(Pluckr)

Regesta Norvegica [1285 før mars 28 b. 2 s. 153 Nr. 379 [Peruga] Uten sted.

Regest:
Brev frå pave Martin IV til kong Eirik [Magnusson] av Norge: Biskop A[ndres] av Oslo og Torfinn av Hamar har på vegner av alle biskopar, formenn og klerkar i Nidaros erkebispedøme overfor paven forklart bakgrunnen for semja mellom kong Magnus Håkonsson og erkebiskop [Jon] (nr 181 ). Kong Magnus [Håkonsson] hadde alltid overhalde forliket, og det same svor kong Eirik da han vart krona, i nærvær av og med samtykke frå sine formyndarar (nr 251 ). Men deretter braut kongens rådgivarar og formyndarar denne lovnaden, og innførte lover og sedvanar mot forliket og til skade for kyrkja. Dei tok ikkje omsyn til erkebiskopens protestar på eit norsk kyrkjemøte, men appellerte til den apostoliske stol mot dei såkalla nye lover (nr 285 ). Kongens formyndarar og rådgivarar ensa ikkje erkebiskopens trugsmål om ekskommunikasjon, og da Bjarne [Erlingsson] av Giske og Andres Plytt (Pluckr) vart ekskommuniserte (nr 286 ), blei dei jamvel meir heidra enn før, og Andres gravlagt i kongens kapell i Bergen da han døydde. Også erkebiskopen sende da sendemenn til paven, på same vis som kongen på ny sende ein utsending. Paven let 3 kardinalar undersøke saka, men tingingane stranda fordi kongens utsending kravde at paven skulle sende ein legat til Norge for å kalle tilbake dei tyngsler og harde vilkår kongen og hans menn hevda dei hadde måtta tåle av kyrkjas menn. Etter dette rana kongens rådgivarar både prostar, klerkar, biskopar og deira tenestemenn, tok godset deira og fengsla dei eller dreiv dei or landet. Såleis vart erkebiskopen, biskop A[ndres] av Oslo og Torfinn av Hamar drivne frå sine embete og lyste utlege, og da erkebiskopen døydde vart kongens utsending hos paven kalla heim. Paven byr kongen å få slutt på desse tilhøva.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet
Hauk Erlendssön
Ivar Lagmand
Andres Paalsson
Hustru Solveig 
Diplomatarium Norvegicum 6 Decbr. 1303 b. I s. 89 Nr. 97 Bergen

Sammendrag: Hauk Erlendssön Lagmand og Ivar Lagmand i Bergen bevidne det Forlig, som i deres Overvær sluttedes af Andres Paalsson paa Ringheim og Halle paa Rogn med Hustru Solveig i Buagaard angaaende hendes Fordring paa Gaarden Birkjar paa Voss. (jfr. No. 98-100.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Kong Haakon V Magnussön
Hauk
Ivar
Andres Paalssön
Hustru Solveig
Diplomatariun Norvegicum udat. [Decbr. 1304?] b. I s. 94 Nr. 103 Bergen

Sammendrag: Kong Haakon V Magnussön stadfæster Lagmændene Hauks og Ivars mæglede Forlig mellem Andres Paalssön paa Ringheim, Halle paa Rogn og Hustru Solveig i Buagaard angaaende Birkjar paa Voss.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Jon Notarius
Orm Kafle
Svein Bjarnasön
Andres Paalssön
Hustru Solveig 
Diplomatarium Norvegicum udat. [ved 1305.]   b. I s. 96 Nr. 106  [Bergen?]

Sammendrag: Jon Notarius, Orm Kafle og Svein Bjarnasön udstede Vidisse af to Breve (No. 97 og 103) ang. Forlig mellem Andres Paalssön, Halle paa Rogn og Hustru Solveig i Buagaard om Birkjar paa Voss.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Andres Paalssön
Sigurd Tanne
Bjarne
Gunhild
Gudrid
Thrond
Halgerd
Sigrid
Diplomatarium Norvegicum 31 Marts 1317 b. I s. 132 Nr. 149  Dal

Sammendrag: Andres Paalssön udsteder sit Vidnesbyrd om, hvorledes i hans Overvær Sigurd Tanne skiftede sit Gods i Ævanger med sine fire Börn, Bjarne og Gunhild efter hans förste Kone Gudrid, samt Thrond og Halgerd med hans nulevende Hustru Sigrid. Som Formyndere for de to förstnævnte vare Guttorm paa Bolstad og Haldor Erlingssön tilstede ved Arveskiftet.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Salomon Toraldesson
Bård Petersson
Sigurd Jonsson
Hallvard Karlsson
Arne Gudbrandson
Sigurd Gudbrandson
Gjertrud
Regesta Norvegica 1319 mars 31 Nidaros b. 3 s. 334f

Regest
:Domsbrev fra Salomon Toraldesson, kannik i Nidaros, Bård Petersson, Sigurd Jonsson, lagmann i Trondheim, og Hallvard Karlsson, lagmann i Jämtland, utstedt i Breidastova i kongsgården i Nidaros, i en strid mellom brødrene Arne og Sigurd Gudbrandssønner om odelsretten til Aspa: Arne satt nå på Aspa, og krevde odelsrett til gården. Brødrene var enige om at Aspa var en del av deres felles uskiftede arv. Sigurd hadde imidlertid gitt Arne midlertidig hjemmel til å sitte på gården, Arne ble derfor frikjent fra å betale avling og landnåm i den tida han hadde sittet på gården, men måtte gi rett landskyld. Aspa hadde tilhørt deres mormor Gjertrud. Arne hevdet at hun hadde vært under formynderskap (omaghe oc fletgengin) under brødrenes foreldre. Dette nektet Sigurd. Det ble da avsagt dom om at dersom Arne kan skaffe vitner på at foreldrene deres var formyndere for mormoren, så skal arven etter henne behandles etter samme regler som arven etter foreldrene, det vil si at Arne skal ha odelsretten til Aspa, mens Sigurd skal arve gårder som er like goder etter lovlig takst. Dersom Arne ikke kan bevise dette, skal det trekkes lodd om hvem som skal ha Aspa.

Diplomatarium Norvegicum b. 21 nr. 21  31. mars 1319

Salomon Toraldesson, korsbror i Nidaros, Bård Petersson, Sigurd Jonsson, lagmann i Trondheim, og Hallvard Karl(e)sson, lagmann i Jämtland, avsier forlikskjennelse i arvetvist mellom brødrene Arne og Sigurd Gudbrandssønner. Gjelder Aspa (i Frei).

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Dette brevet synes ikkje å vere nemnt å vere nemnt i utdraget av Aspabreva i Årbok for Nordmøre 1995.

Berger Hermundssön
Askel Thorsteinssön
Andres Paalssön
Diplomatarium Norvegicum 19 Mai 1372 b. I s. 319 Nr. 419 Tunsberg

Sammendrag: Berger Hermundssön, Lagmand i Tunsberg. og Askel Thorsteinssön vidne, at de vare tilstede i Gautagaard i Tunsberg, da Andres Paalssön paa sit Yderste gav Gaarden Sappen sammesteds for sin Sjæl til Marie Kirke.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Pfalzgreve Frederik
Christopher Marschalck af Norge
Kong Christiern II 
Diplomatarium Norvegicum  12 Februar  1538 b. XIII s. 723 Nr. 641

Sammendrag: Pfalzgreve Frederik medgiver sin Tjener Christopher Marschalck af Norge (d. e. Christopher Trondssön Rustung) Fölgeskrivelse i Anledning af det ham paalagte Hverv at söge hans Svigerfader Kong Christiern II be-
friet af sit haarde Fængsel.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet